Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Φροντιστηρίου

Το φροντιστήριό μας παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες, οι οποίες αναβαθμίζουν συνολικά την εκπαιδευτική διαδικασία, στοχεύοντας στην επιτυχημένη κάλυψη των αναγκών κάθε μαθητή.

φιλολογικό φροντιστήριο ιωάννινα Γιάννης Τόλης

Eφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας (ελεύθερος διάλογος, καταιγισμός ιδεών, παιχνίδια ρόλων, ομαδοσυνεργατικήμέθοδος, δημιουργικές δραστηριότητες).

Ολιστική προσέγγιση στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών και των Λατινικών, με έμφαση στη διακειμενικότητα και στη σύνδεσή τους με τα Νέα Ελληνικά.

φιλολογικό φροντιστήριο ιωάννινα Γιάννης Τόλης
φιλολογικό φροντιστήριο ιωάννινα Γιάννης Τόλης

Διεξαγωγή μαθημάτων σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σε ειδική τράπεζα για group, που προωθεί την ομαδικότητα και τη συνεργατική μάθηση.

Εξατομικευμένη διδασκαλία προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε μαθητή.

φιλολογικό φροντιστήριο ιωάννινα Γιάννης Τόλης
φιλολογικό φροντιστήριο ιωάννινα Γιάννης Τόλης

Μαθητοκεντρική προσέγγιση με κυρίαρχο μέσο τον διάλογο

Συνεχής επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς και αποστολή κάθε μήνα δελτίου προόδου του μαθητή.

φιλολογικό φροντιστήριο ιωάννινα Γιάννης Τόλης
φιλολογικό φροντιστήριο ιωάννινα Γιάννης Τόλης

Συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου.

Επαγγελματικός προσανατολισμός – παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης.

φιλολογικό φροντιστήριο ιωάννινα Γιάννης Τόλης
φιλολογικό φροντιστήριο ιωάννινα Γιάννης Τόλης

Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό σε όλες τις τάξεις.